bsnl
S/N Check details BSNL USSD Code
1 BSNL Net Balance Code *124#
2 BSNL Balance Check *123#
3 BSNL 3G Net Balance Check  *112#
4 BSNL 2G Net Balance Check  *123*6# And *123*10#
5 BSNL SMS Check *123*1#
6 BSNL Night Data Balance Check Code *123*8#
7 BSNL Internet Enquiry Numer *234#
8 BSNL Video Call Balance Check Code *123*9#
9 4G data Balance Check *124*2#